Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
ตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
การจัดองค์ความรู้ KM
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานนิติกร
งานการเจ้าหน้าที่
งานธุรการ
งานทะเบียนราษฏรและบัตร
งานป้องกันและบรรเทาฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานส่งเสริมการเกษตร
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
งานสาธารณูปโภค
งานแบบแผนและก่อสร้าง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
งานตรวจสอบภายใน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ศูนย์บริการร่วมเทศบาล
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานการประชุม
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
รายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559
ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2558
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 2559
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558
ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558
รายงานการประชุมสภาฯ สมััยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2558
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2557
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2557
รายงานการประชุมสภาสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
รายงานการประชุมสภาสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
ดาวน์โหลด

สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

ที่ตั้ง : 222 หมู่ 5, ถนนพหลโยธิน, ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  57000
โทรศัพท์ 0-5317-0363 ต่อ 10 โทรสาร 0-5367-3843 ต่อ 16   E-mail : paoordonchai@hotmail.com

paoordonchai.go.th