Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
ตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
การจัดองค์ความรู้ KM
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานนิติกร
งานการเจ้าหน้าที่
งานธุรการ
งานทะเบียนราษฏรและบัตร
งานป้องกันและบรรเทาฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานส่งเสริมการเกษตร
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
งานสาธารณูปโภค
งานแบบแผนและก่อสร้าง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
งานตรวจสอบภายใน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ศูนย์บริการร่วมเทศบาล
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ได้จัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ขึ้น โดยเริ่มดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามข้อตกลงกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เลขที่ 31/00309/2552 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์ของกองทุน
1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. เพื่อสนับสนุนให้กลุ่ม หรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ ได้ดำเนินงานตามแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคให้แก่สมาชิกหรือประชาชนในพื้นที่ 
3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนย์เด็กเล็ก หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ 
4. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 
5. กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่   ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจำเป็น เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ได้

ใครบ้าง?
ที่สามารถขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน
1. หน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
2. กลุ่ม หรือองค์กรประชาชน ที่มีการรวมตัวกันตั้งแต่ 5 คน ขึ้นไป เช่น คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. อผส. กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มเยาวชน ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมผู้พิการ เป็นต้น
3. หน่วยงานอื่นที่ดำเนินกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพหรือป้องกันโรคได้    ในขอบเขตหนึ่ง เช่น โรงเรียน สถาบันการศึกษา วัด เป็นต้น
4. ศูนย์เด็กเล็ก หรือศูนย์ชื่ออื่น   ที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน
5. ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ หรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน

ขั้นตอนและวิธีการขอรับเงินสนับสนุน
1. ผู้ขอรับเงินสนับสนุนเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์มที่กองทุนกำหนด
2. อนุกรรมการกองทุนพิจารณา ตรวจสอบ และปรับแก้แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในเบื้องต้น โดยอาจแจ้งให้ผู้ขอรับเงินสนับสนุนเข้ามาชี้แจงและปรับแก้แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
3. อนุกรรมการกองทุนเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. กองทุนแจ้งผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมให้ผู้ขอรับเงินสนับสนุนทราบ
5. กองทุนดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ เป็นเช็คขีดคร่อม พร้อมจัดทำบันทึกข้อตกลงการดำเนินงาน
6. ผู้ได้รับเงินสนับสนุนดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ
7. เมื่อโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการดำเนินงานเป็นรูปเล่ม ตามแบบฟอร์มที่กองทุนกำหนด ภายใน 30 วัน 
หมายเหตุ : ในแต่ละปีงบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย จะดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณ ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมปีละ 4 ครั้ง ตามไตรมาส ทั้งนี้เป็นไปตามความเหมาะสมตามประเภทกิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุน

การจ่ายเงินกองทุน
1. กรณีผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือ หน่วยงานอื่น
- ให้หัวหน้าของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นนั้นเป็นผู้รับเงิน หากไม่สามารถมารับเงินได้ด้วยตนเอง จะมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจที่ชัดเจน
- หลักฐานการจ่ายเป็นใบเสร็จรับเงิน
2. กรณีผู้มีสิทธิรับเงินเป็นกลุ่มหรือองค์กรประชาชน
- ให้ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มหรือองค์กรประชาชน ไม่น้อยกว่า ๒ คนขึ้นไปเป็นผู้รับเงิน
- หลักฐานการจ่ายเป็นใบสำคัญรับเงินและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการของผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
โทรศัพท์ 0 5317 0363 ต่อ 123
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2561

สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

ที่ตั้ง : 222 หมู่ 5, ถนนพหลโยธิน, ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  57000
โทรศัพท์ 0-5317-0363 ต่อ 10 โทรสาร 0-5367-3843 ต่อ 16   E-mail : paoordonchai@hotmail.com

paoordonchai.go.th